Hall of President

ทำเนียบนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สยามรักบี้ฟุตบอลยูเนี่ยน

พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ปี พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2482

E.W.DEANE

ปี พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2484

สงครามโลกครั้งที่ 2 สมาคมฯ

ไม่มีการเลือกตั้ง

ปี พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2488

E.L. Mc EVAN

ปี พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2490

พระยาจินดารักษ์

ปี พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2492

สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระยาจินดารักษ์

ปี พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2495

พลตรี เผชิญ นิมิบุตร (ยศขณะนั้น)

ปี พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2502

พระสุทัศน์พงศ์พิสุทธิ์

ปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2504   

พลเรือตรี สถาปน์ เกยานนท์ (ยศขณะนั้น)

ปี พ.ศ. 2505

นายโฉลก โกมารกุล ณ นคร

(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2525)

ปี พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2525     

นายอรุณ  แสนโกศิก

(ดำรงตำแหน่งด้วยความเห็นชอบ

ของกรรมสัมปาทิกสภา)

ปี พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2525  

นายอรุณ  แสนโกศิก

ปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2529  

ดร.เฉลิมชัย วสีนนท์

ปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2535

พลเอก วิมล วงศ์วานิช

ปี พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2542

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544   

พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์

ปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ 2546

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547  

นายมารุธ เมืองแก้ว

ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549

นายวิโรจน์ นวลแข

ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551

นายวิโรจน์ นวลแข

ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553   

พลตำรวจโท เจตนากร  นภีตะภัฏ

ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

พลเรือเอก เกียรติศักดิ์  ดามาพงศ์ 

ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557

พลตำรวจโท เจตนากร  นภีตะภัฏ

ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559

พลเอก อรรถพจน์  คล่องตรวจโรค

ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   

พันตำรวจโท กุลธน  ประจวบเหมาะ

ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565